White Empire Pillar

Size: 13”x 13″ x 35”

Rental Price:$35